ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සංකේත වලින් කියවන දෙය තෝරා ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සංකේත වලින් කියවන දෙය තෝරා ලියමු

Click sg1_sin_t3_ex22_1.pdf link to view the file.