ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපයට ගැළපෙන වචනය ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපයට ගැළපෙන වචනය ලියමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex23.pdf ஐ சொடுக்குக