ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපයට ගැළපෙන වචනය ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රූපයට ගැළපෙන වචනය ලියමු

Click sg1_sin_t3_ex23.pdf link to view the file.