ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - එකම අකුරු යෙදෙන වචන යා කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - එකම අකුරු යෙදෙන වචන යා කරමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex07.1.pdf ஐ சொடுக்குக