ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - එකම අකුරු යෙදෙන වචන යා කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - එකම අකුරු යෙදෙන වචන යා කරමු

Click sg1_sin_t3_ex07.1.pdf link to view the file.