ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රවුම තුළ ඇති අකුරු ගළපා වචන සාදමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රවුම තුළ ඇති අකුරු ගළපා වචන සාදමු

Click sg1_sin_t3_ex35.pdf link to view the file.