ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පාර සොයමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පාර සොයමු

Click sg1_sin_ex7.pdf link to view the file.