ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කඩ ඉරි මත අඳිමු , පාට කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - කඩ ඉරි මත අඳිමු , පාට කරමු

Click sg1_sin_ex5..pdf link to view the file.