ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කඩ ඉරි යා කර රූප අදිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - කඩ ඉරි යා කර රූප අදිමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_ex6..pdf ஐ சொடுக்குக