ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කඩ ඉරි යා කර රූප අදිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - කඩ ඉරි යා කර රූප අදිමු

Click sg1_sin_ex6..pdf link to view the file.