තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_ict_modelpaper_I_ans_2015.pdf ஐ சொடுக்குக

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015