තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015

Click sal_ict_modelpaper_I_ans_2015.pdf link to view the file.

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015