තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015

Click sal_ict_modelpaper_I_ans_2015.pdf link to view the file.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015