பயிற்சி 4 - சரியான விடையினை இனங்காணல்.

சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க.