பயிற்சி 3 - தொற்று நோய்களும் தொற்றா நோய்களும்.

தொற்று நோய்களையும், தொற்றா நோய்களையும் தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.