2.3 භ්‍රමණ යන්ත්‍රවල ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම පැහැදිලි කරයි.