2.2 ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බලය සම්ප්‍රේෂණය හා බෙදා හැරීම.