නාම පදයක් විවිධ කොටස් වලට බෙදා අධ්‍යයනය (8.1 - පද සාදනය, පද භාවිතය)