8.1.4.නාම ප්‍රකෘතියක් සියලු විභක්ති වල ඒක වචන හා බහු වචන වශයෙන් වර නැඟීම.