8.1 සාධනය, පද භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරයි