7.5 වාණිජ බැංකු සපයන සේවා ව්‍යාපාරවල ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇතිකරන බලපෑම පෙන්වා දෙයි.