වාණිජ බැංකු සපයන සේවා ව්‍යාපාර වල ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇතිකරන බලපෑම

වාණිජ බැංකු සපයන සේවා ව්‍යාපාර වල ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇතිකරන බලපෑම

Click SAL_BS_12_7.5_Vanija_Bank.pdf link to view the file.