2.7 සැපයුම් තීරක ඇසුරින් සැපයුම් න්‍යාය හා සැපයුම් නීතිය විග්‍රහ කරයි.