2.7 සැපයුම් තීරක ඇසුරෙන් සැපයුම් න්‍යාය හා සැපයුම් නීතිය විග‍්‍රහ කරයි.

Click 2.7.pdf link to view the file.