7.1.1 ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රාග් ඵෙතිහාසික සිතුවම් (pre historic Art) අධ්‍යයනය කරයි.