7.2.1 යුරෝපයේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික ගුහා චිත්‍ර අධ්‍යනය කරයි.