6.5.4. පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදී චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරමු.