• கற்பனையை நெறிப்படுத்திச் சுற்றாடல்சார் அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுபடைப்பாக்கம் புரிவர்