• நாடகமும் அரங்கக்கலைகளும் தொடர்பான கொள்நெறிகளை விளக்குவார்.