• நாடகக் கொள் நெறிகள் நிலைப்பட்ட செய்முறைகளில் ஈடுபடுவார்