• 5.ව්‍යවහාරික සංගීතය සහ රංගකලා හා බැඳි සංගීතාංග පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබයි.

    • විදුලි ඕගනයේ මූලිකාංග