• 4.දේශීය ජන සංගීතාංග පිළිබඳ ප්‍රායෝගික හැකියා වර්ධනය කරගනිමීන් සංස්කෘතික උරුමයන් රැක ගනියි.