• 6.රංග සම්ප්‍රදායන්හි විශේෂතා අධ්‍යනය කරමින් සංගීතමය ලක්ෂණ පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබයි.

    • නූර්ති ගීත ගායනය