• 3.සංගීත රසාස්වාදයේ යෙදෙමින් ජීවිතයේ වින්දනීය අවස්ථා හා බැඳි මානසික තත්ත්වයන් ලඟාකර ගැනීමට හුරු වේ.

    • මව්පිය ගුණ ගී වරුණ