• 2.වාද්‍ය භාණ්ඩයන්හී ස්වරූපය වටහා ගනිමින් වාදන හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරයි.

    • එස්රාජ් බිලාවල් රාගය එස්රාජ් භූපාලි රාගය කාෆි රාගය එස්රාජ් වාදනය