• 1.සංගීතයේ මූලිකාංග, ශිල්පාංග සහ සිද්ධාන්ත හඳුනාගනිමීන් ප්‍රායෝගික හැකියා ප්‍රදර්ශනය කරයි.

  • බිලාවල් රාගය හැදින්වීම බිලාවල් රාගය සර්ගම් ගීතය බිලාවල් රාගය ලක්ෂණ ගීතය
  • බිලාවල් රාගය මනනුවන් පිනන බිලාවල් රාගය බදවාජය රන්දද භූපාලි රාගය හැදින්වීම
  • භූපාලි රාග විස්තර භූපාලි රාගය සර්ගම් ගීතය භූපාලි රාගය ලක්ෂණ ගීතය
  • භූපාලි රාගය ජබසේ තුමසන භූපාලි රාගය ජවුන්තොරෙ චරනකමල භූපාලි රාගය බැබලේ පුරහද
  • කාෆි රාගය හැදින්වීම කාෆි රාගය සර්ගම් ගීතය කාෆි රාගය ලක්ෂණ ගීතය
  • කාෆි රාගය - මධ්‍යලය ගීතය ( චන්ඩෝ චෛයිලා මෝරි) කාෆි රාගය මධ්‍යලය ගීතය සදවති හිනැහෙනවා