ක්‍රියාකාරකම
   ඉහත දැක්වෙන්නේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයකි. මෙහි x , y හා z කෝණවල අගයන් සෙවීම    සඳහා පහත ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙන්න.
                             x +                 = 60°
                                                x =                 -                =

                                            ∴ z =                 x                =

                                            ∴ y =                 /                =