වෘත්තයක එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ
වෘත්තයක එකම ඛණ්ඩය මඟින් වෘත්තය මත ආපාතිත කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ.


මෙහි x = 140° / 2 ද = 140° / 2 ද නිසා
x = y වේ.