භාජනවලට දැමිය හැකි ද්‍රව ප්‍රමාණ අනුව ඒවා සසඳමු | Edupub