අර්ථකතනය හා ආකෘති(කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)