කාලය - 2 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)