සතුන් පිළිබද මූලික තොරතුරු සුවිශේෂි හැකියා, චර්යා රටා ගවෂෙණය කර වාර්තා කරයි(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)