ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு http://www.nie.lk/pdffiles/tg/sGr05TG%20Maths.pdf ஐ சொடுக்குக