5 ශ්‍රේණිය ගණිතය ස්වයං ඉගෙනුම් කට්ටලය - තුන්වන වාරය - 1 කොටස්