ඒකකය 01 ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදයේ සංවර්ධනයෙහි ඵල දෛනික අවශයතා සපුරා ගැනීමට භාවිතා කරයි