ඩොප්ලර් ආචරණය (පිළිතුරු)

ඩොප්ලර් ආචරණය  (පිළිතුරු)