පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසවල දී හුවමාරු වන තාපය ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්නා අවස්ථා

පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසවල දී හුවමාරු වන තාපය ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්නා අවස්ථා

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/content/sinhala/sg12/sal_phy/Physics_4.6.pdf ஐ சொடுக்குக