පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසවල දී හුවමාරු වන තාපය ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්නා අවස්ථා

පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසවල දී හුවමාරු වන තාපය ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්නා අවස්ථා