5.1 සාර්ව ආර්ථීක අරමුණු, සාර්ව ආර්ථික ගැටලු සහ සාර්ව ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති

සාර්ව ආර්ථීක අරමුණු, සාර්ව ආර්ථික ගැටලූ සහ සාර්ව ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති