5.1 සාර්ව ආර්ථික අරමුණු සාර්ව ආර්ථික ගැටලු සහ සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති විමසයි.